Vedtægter for Støtteforeningen for

Skovbakkens Badmintonafdeling

§1 Foreningens navn og hjemsted

Foreningens navn er Støtteforeningen for Skovbakkens Badmintonafdeling stiftet den 13.04.02.

Foreningen har hjemsted i Århus.

§ 2 Foreningens formål

Støtteforeningen for Skovbakkens Badmintonafdeling har til formål at støtte Skovbakkens Badmintonafdeling økonomisk. Den til enhver tid siddende bestyrelse er bemyndiget til at give tilskud af foreningens midler, hvor den skønner, det er formålstjenligt.

§ 3 Foreningens drift

Foreningens drift finansieres gennem betalt medlemskab og tegnede sponsorater.

§ 4 Medlemskab

Under forbehold af bestyrelsens sanktion kan enhver person, der er medlem af Skovbakkens Badmintonafdeling optages som medlem. Medlemmer optages blandt andet ved henvendelse til kassereren. Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens love og berettiget leve op til dens formålsbestemmelse. Udmeldelse skal ske til kassereren med en måneds varsel. Et medlem betragtes som udmeldt, når den pågældende ikke har betalt sit kontingent senest 1 måned efter, at der er rykket for det. Bestyrelsen kan beslutte at ekskludere et medlem, der ikke opfylder medlemskabets forpligtelser, eller som handler til skade for foreningen. Beslutningen kan appelleres til generalforsamlingen, der med 2/3 majoritet af de fremmødte træffer endelig afgørelse.

§ 5 Kontingent

Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen efter forslag fra bestyrelsen og opkræves efter bestyrelsens nærmere bestemmelser. Kontingentet er forudbetalt og gældende for hele sæsonen, der løber fra 1. august til 30. april året efter.

§ 6 Generalforsamling 

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i inden 15. oktober, og indkaldes med minimum 8 dages varsel. Enhver lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig, der tages derfor ikke hensyn til de mødtes antal. Afstemning og valg kan ske ved håndsoprækning eller akklamation, men skal efter begæring af blot 1 medlem foregå skriftligt. Alle medlemmer af støtteforeningen har stemmeret. Hvis et medlem evt. står i restance er denne ikke stemmeberettiget eller valgbar Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 4 dage før generalforsamlingen.

§ 7 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling afholdes hvis bestyrelsen beslutter det, eller når mindst 2/3 af medlemmerne begærer det skriftligt med angivelse af de punkter som ønskes behandlet.

§ 8 Bestyrelsens opgaver og virke

Foreningens bestyrelse består af 3 medlemmer som vælges på generalforsamlingen for 1 år ad gangen. Bestyrelsen konstituerer sig således: 1 formand, 1 kasserer, 1 næstformand, og 2 suppleanter. Herudover vælges der en revisor også for 1 år. Bestyrelsen fordeler de nødvendige administrationshverv mellem sig. Bestyrelsesmøde kan indkaldes af 2 bestyrelsesmedlemmer eller af formanden. Formanden leder forhandlingerne ved møderne og modtager foreningens korrespondance. Kassereren opkræver kontingent og fører en fortegnelse over medlemmerne. Kassereren sørger også for at føre foreningens regnskab og foretager de fornødne udbetalinger Næstformanden fører en forhandlingsprotokol over bestyrelsesmøder og generalforsamlinger, og kopiering og arkivering af disse.

§ 9 Regnskabet

Foreningens regnskabsår følger badmintonsæsonen og løber fra den 1. august til 30. juli. Regnskabet skal revideres af den af generalforsamlingen valgte revisor, og godkendes på generalforsamlingen.

§ 10 Hæftelse

Foreningen forpligtes udadtil ved underskrift af formanden og et bestyrelsesmedlem. Ingen medlemmer af Støtteforeningen eller ledere hæfter personligt for foreningens gæld og øvrige forpligtelse.

§ 11 Vedtægtsændringer

Til ændring af nærværende vedtægt, herunder fusion med andre foreninger, kræves vedtagelse på generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer.

§ 12 Opløsning af foreningen

Til foreningens opløsning kræves vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 majoritet blandt samtlige medlemmer. Opnås denne majoritet ikke, er bestyrelsen berettiget til at indkalde en ny generalforsamling, på hvilken opløsningen kan vedtages med 2/3 majoritet blandt de fremmødte medlemmer Såfremt Støtteforeningen opløses tilfalder dens eventuelle formue: den forening som stiftes under Skovbakkens Badmintonafdelings regi inden 1 år og hvis formålsparagraf er identisk med formålsparagraffen i nærværende vedtægt, se § 2. Dannes sådan en forening ikke, tilfalder den eventuelle formue Skovbakkens Badmintonafdeling.


Søg på sitet