Skovbakken Badminton stiftes

1953 var året, hvor idrætsklubben Skovbakkens medlemmer fik bedre vilkår for deres idrætsudfoldelse. Det skete på initiativ af klbbens hovedformand, Kresten Kaasgaard, der samtidig var forretningsfører i Arbejdernes Andels Boligforening.

Kaasgaard var den, der i boligforeningens bestyrelse foreslog, at man opførte en hal i den nordre bydel af Århus, så de unge havde mulighed for at dyrke idræt. Skovbakken fik lov at leje sig ind i hallen, og det betød stor fremgang for klubben. Her kan du se to videoer, der viser opførelsen og indvielsen af Annexhallen. https://www.youtube.com/watch?v=A8pl9rNQv_4 og https://www.youtube.com/watch?v=G0dYjPz2vcU

Badmintonafdelingen blev stiftet den 29. august 1953, og som den første formand valgtes Kingo Nielsen, der var bestyrelsesformand i Arbejdernes Andels Boligforening. Han blev på posten i 10 år.

Annexhallens indvielse 1953

Halinspektører

Meget populære hos brugerne - på hver sin måde. Fra den første, Poul Larsen, bedre kendt som „Polle", der umiddelbart kunne virke lidt bister, men det var kun en facade i en tid, hvor diciplin ikke var et fyord. Inde bagved var et hyggeligt og varmt menneske.

Da Polle gik på pension i 1983, blev han afløst af Jørn Snitker, der havde store planer - såsom at lave en regulær restaurant i stedet for kiosken. Da planerne ikke kunne føres ud i livet, emigrerede han til Spanien. Snitker var meget badmintonkyndig og fungerede som træner for vore bedste spillere.

Da Snitker rejste i 1987 blev han afløst af Torben Blom - stille og rolig, altid smilende og imødekommende, en meget populær og samlende skikkelse, som vi alle - spillere og ledere - håber vil fortsætte i mange år endnu. Han er der stadig her i 2018.

1964 - 1973

 Vi ved, at bestyrelsen i en stor del af perioden bestod af

Kaj Bjerregård, formand

Grethe Stousgård, kasserer

Gerda Baden, sekretær

Karsten Stetkær, s. u. formand og sikkert flere med dem.

Vi kan også se, at kontingentet for seniormedlemmer i 1965 var 90 kr. Dog betalte studenter kun 60 kr. Det var dengang! Vi kan også konstatere, at det var turneringsafdelingen og til dels ungdommen, der blev brugt langt flest kræfter på. Motionisterne omtales sjældent. Badmintonafdelingen voksede støt år for år og resultatmæssigt nåedes højdepunktet i 1969 med oprykning til 3. division. Senere er det blevet til oprykning til 2. division, hvor klubben befinder sig i dag.  Mange børn begyndte at spille badminton - selvom det var en tid, hvor fodbold og håndbold var de unges foretrukne sportsgrene.

Vores store talent i ungdomsafdelingen, Finn Baden-Jensen modtager i 1967 Kaasgaard pokalen.

Der er flittig korrespondance med hovedafdelingen for at få flere timer i hallen, ligeledes med Arbejdernes Andels Boligforening for at få malet hallen indvendig.

Udflytning

Som den eneste af Skovbakkens afdelinger blev man i Annexhallen, da de andre flyttede til det nye Vejlby-Risskov Idrætscenter i 1970. Bortset fra nogle få timer om ugen har badmintonafdelingen stadig sine aktiviteter i Annexhallen i den nordre bydel af Århus.

1973 - 1987

I 1973 skifter vi formand. Efter 8 år på posten afløses Kaj Bjerregård af Henrik Schact, ansat i Handelsbaken, hvorfra flere ledere i den periode blev rekrutteret af Skovbakken.

Der findes ingen referater fra denne periode. Vi ved, at 1. holdet ikke nåede højere end 3. division og at vi fik flere timer i hallen, eftersom håndboldafdelingen rykkede ud i det nye Vejlby-Risskov Center, hvor vi også fik et antal timer.

1987-2003

Nyt formandsskifte! Per Binderup, en af vore bedste spillere, og gennem flere år bestyrelsesmedlem, bl. a. ungdomsformand, afløser Schact

En af hans første gerninger, er at „søsætte" en aktiv motionsafdeling! Han får to af de mest erfarne motionister, Søren Gård og Eddie Morgan, til at sætte gang i den. Der udsendes invitationer til samtlige motionister til klubmesterskaber, og resultatet udebliver ikke: 76 - langt flere end hidtil - stiller op til turneringen.

Eddie Morgan

De første gruppespillere i 1988

På grund af arbejdspres har Søren Gård ikke tid til at fortsætte, så Eddie Morgan indfører begrebet „gruppe spil", som bliver en stor succes.

Flere og flere kommer med, og et par år senere får han hjælp af Lene Røddik, der kommer til at stå for endnu et hold gruppespil. Samtidig afholdes der såvel juleturnering som klubmesterskaber for motionisterne - med store fester som afslutning.

Bestyrelsen 1988

Flere kommer også med i bestyrelsesarbejdet, så man får sat skub i ungdomsafdelingen, der får bedre trænere og flere spillere.

I 1990 er der igen formandsskifte, idet Lars Godrim afløser Per Binderup.

Fællesskabet udbygges, idet motionisternes klubmesterskaber i 1994 udvides med turneringsspillerne og senere med ungdommen. Op mod halvdelen af afdelingens medlemmer deltager.

Samme år, 1994, vælges den tidl. 1. holdstræner, Ole Lauridsen, til formand. Han bliver på posten i 12 år og gør et kæmpearbejde for afdelingen - i øvrigt sammen med Lene Røddik og Eddie Morgan, der også sidder i bestyrelsen.

Også på det økonomiske område går det bedre, idet en negativ egenkapital på over 100.000 kr. vendes til et overskud på mere end 30.000 kr. Her er bl. a. en påpasselig kasserer, Sonja Andersen, tidl. 1. holdsspiller, en vigtig brik.

2003 - 2007

Det går rigtig godt i afdelingen. Godt samarbejde ml. de tre grupperinger. Men i 2006 begynder vi også at blive ramt af den afmatning, der kendetegner badmintonsporten. Faldende medlemstal - mest for ungdommen, men også gruppespil rammes med en tilbagegang på ca. 10%. det medfører dårligere økonomi, og egenkapitalen bliver mindre.

I 2006 afløser Finn Frandsen, en gruppespiller, Ole Lauridsen som formand. Året efter stopper Lene Røddik som sekretær i bestyrelsen. Efter 14 år på posten. Heldigvis træder den tidl. 1. holdsspiller og kasserer Sonja Andersen til på posten, og endnu engang redder hun os! Vi troede ikke, nogen kunne udfylde pladsen efter Lene - men Sonja kunne.

Vi slås stadig med dalende indtægter, men med ansættelse af nogle dygtige ungdomstrænere får vi vendt skuden - så nye ungdomsspillere strømmer til. Samtidig starter kasserer Merete Kærgård et motionist-begynderhold op om mandagen i VR-Centret, så lige nu ser det ud til, at tilbagegangen for motionisternes vedkommende er vendt.

2008

For yderligere at skærpe interessen for vores afdeling, gør vi en stor indsats for at få vore mange nye ungdomsmedlemmer med til klubmesterskaberne i april. Vi får bl. a. en venlig sponsor til at give en ny cykel som præmie til ungdommen. Desuden deler vi farvestrålende foldere ud til alle medlemmer med opfordring til at deltage i KM. Den bliver desværre ikke den ventede succes. Måske fordi, der ikke slås nok på tromme på de enkelte hold.

På generalforsamlingen i september går formanden, Finn Frandsen, af p. gr. af manglende tid. Det baner vej for den første kvindelige formand i afdelingens 55-årige historie, i det den hidtidige S. U. formand gennem 6 år, Malene Poulsen, vælges til formand. Hun erstattes på posten som S. U. formand af Thea Grangaard. Den trælse tendens med vigende medlemstal er tilsyneladende vendt, og regnskabet er med lodder og trisser landet på 0! Næste sæsons budget forudsiger et overskud på ca. 4.000 kr.

2009

2009 starter med den kendsgerning, at vores bolde stiger med 10 kr. pr. dusin. Dette vil først rigtigt slå igennem på næste års regnskab, men allerede nu må vi tænke på, hvad vi gør for at få økonomien til at hænge sammen. Skulle det yderligere ske, at vores 3. divisionshold rykker op i 2. division næste år, vil det sandsynligvis betyde en merudgift på ialt omkring 45.000 Kr.

 Kasserer Merete Kærgaard - maner til mådehold!

Hvor finder vi lige dem? Alle må bidrage med forslag til enten øgede indtægter eller mindre udgifter. Der er ingen oprykninger til vore bedste turneringshold i denne sæson. Så førsteholdet er stadig i 3. division. På generalforsamlingen i september genvælges den siddende bestyrelse pånær ungdomsformand Per Bisgaard, der ikke ønsker at fortsætte. Det lykkes ikke at finde en afløser, så suppleanterne må hjælpe til på området. Årets regnskab (1. juli 2008 - 30. juni 2009) udviser et flot overskud på 20.700 kr., men der budgetteres med et underskud på 26.500 kr. på næste regnskabsår - primært grundet stigningen i boldudgiften. Derfor maner kasserer Merete Kærgaard til "rettidig omhu". Derfor går vi ind i 2010 med det primære formål at sikre økonomi til fortsatte aktiviteter i samme omfang som hidtil.

2010

2010 bringer stor succes for turneringsafdelingen, der præsterer flere oprykninger, så vore to bedste hold nu igen er i hhv. 2. og 3. division. Klubmesterskaberne viser et billede på, at vi er lidt færre medlemmer, idet der er færre deltagere - navnlig hos turneringsspillerne. Alligevel genererer vi et overskud på mere end 20.000 kr.

em

Eddie Morgan

Den årlige generalforsamling i september betyder store ændringer. Næsten hele bestyrelsen stopper, men veteranen, Eddie Morgan, der har siddet i bestyrelsen siden 1988, vælges til formand. Den tidl. kasserer, Merete Kærgaard, fortsætter som suppleant. Resten er nye folk, med masser af mod på opgaven. Regnskabet udviser et lille overskud på 1.500 kr. Budgettet for næste sæson lyder på et underskud på 35.000 kr., men heldigvis er det allerede reduceret med 17.000 - overskuddet fra turneringsafdelingens succesrige stævne d. 4. og 5. september. Så bestyrelsen er trukket i arbejdstøjet - og er ved godt mod.

2011

Langt bedre end ventet! Sådan kan man roligt sige om sæsonen 2010-11. Det der lignede et økonomisk lavpunkt blev, ved dygtigt arbejde og stort mådehold, en både sportslig og økonomisk succes.

Flere turneringsspillere - og flere, der var indstillet på at smøge ærmerne op - flot styret af to helt nye i bestyrelsen, Anja Skøtt og Jesper Gohr, betød flere indtægter fra den kant, krydret med fine sportslige resultater. Bl. a. arrangerede de et stort stævne i Annexhallen, der gav et overskud på 17.000 kr.

Tobias Premier

En ungdomsafdeling, der havde været forsømt i nogle år, blev vækket til live af Tobias Premier og Rasmus Staghøj, to andre nye i bestyrelsen, der sammen med en række nye, dygtige trænere har formået at få flere unge til at melde sig ind.

Motionsafdelingen, der godt nok måtte notere en nedgang i antallet af gruppespillere, fungerer stadig fint med 6 gruppespil og nogle banelejere - og genererer fortsat et så stort overskud, at der kan tilføres midler til de øvrige dele af klubben. Sekretær Kent Pedersen og formand Eddie Morgan kører afdelingen sammen med faste hjælpere til stævnerne.

Økonomisk resulterede en stram styring i, at et forventet underskud på 34.000 kr. blev vendt til et overskud på næsten 80.000 kr. Det betyder, at vi nu har en acceptabel egenkapital på ca. 170.000 kr. Flot! Flot! Den nye kasserer, Hanne B. Jensen kan med rette være stolt af sin første sæson i bestyrelsen.

Alt dette resulterede i, at alle blev genvalgt på generalforsamlingen i september. Undtaget herfra den tidl. kasserer, Merete Kærgaard, der efter 4 år som kasserer - og en meget stor indsats på en krævende post, valgte at takke af. Hun afløstes på suppleantposten af Marianne Meidal, turneringsspiller, der allerede er godt inde i lederarbejdet, kva sit engagement i spilleudvalget og med kampprogrammer.

Alle ser frem til en god sæson 2011-12, hvor vi budgetterer med et overskud på 13.600 kr., og gerne masser af sportslig succes.

Halinspektørens 25 års jubilæum

Fredag den 2. september kunne halinspektør Torben Blom fejre sit 25 års jubilæum. Det skete med en reception med omkring 100 deltagere. Venner, bekendte og brugere af hallen var mødt op. Der var taler af administrator Mogens Kloster og badmintonformand Eddie Morgan - og masser af gaver til den populære jubilar. Torben er den kun tredie i rækken af halinspektører på 58 år. Ganske stabilt, må man sige. Alle håber Blom bliver på posten i mange år endnu.

Torben Blom - den bedste!

2012 

Status for sæsonen 2011-12 er, at det sportsligt og økonomisk blev endnu en god sæson. Turneringsafdelingen fik en enkelt oprykning og - vigtigst af alt - 1. holdet bevarede sin plads i 2. division. Tilgangen af spillere er flot, så flot, at vi har måttet afvise spillere. Der rådes der nu bod på, idet vi opretter en 4. træningstrup om onsdagen fra 21-23. Udover de spillere, der var på den bestående trup af ungmotionister, vil der blive plads til oprykkede ungdomsspillere, hvilket vi har savnet i mange år, og så nye spillere, der gerne vil spille på en trup med træner på.

Anja Skøtt - S. U. formand med initiativ - bag den nye 4. træningstrup

Ungdommen har holdt status que, efter at man i sidste sæson genopbyggede en afdeling, der havde været lidt forsømt tidligere. Dygtige trænere er en stærkt medvirkende årsag hertil. Forhåbentlig vil den nye 4. trup betyde, at vi ikke længere må sige farvel til de unge spillere, der rykker op som seniorer.

Desværre må vi sige, at det ikke går helt så godt med gruppespillet. Vi er blevet færre, og det betyder, at vi har måttet nedlægge lørdagsgruppen 12-14, der var nede på 13 deltagere - hvoraf fremmødet kun var ca. 8 pr. gang. Det var ikke holdbart, så fra næste sæsonstart er spillerne efter ønske fordelt på de øvrige hold. Det samlede antal gruppespillere er nu 116, mod ca. 160, da vi var flest. Men ok.....vi startede i 1988 med 16 spillere. Sjovt, at "16" indgår i tallene hver gang! Vi håber at kunne fastholde eller forøge det nuværende antal.

Efter et megaoverskud i sidste sæson, var vi spændt på, om vi kunne få balance i regnskabet i sæsonen 2011-12. Vi ved allerede nu, at vi kommer ud med et pænt overskud - ikke i samme størrelsesorden som sidste sæson, men dog et overskud, så flot, flot!

Generalforsamling september 2012

Succes såvel sportsligt som økonomisk! Den er den passende overskrift på sæsonen 2011-12. Vi troede det ikke muligt, men vi kom ud af sæsonen med et ligeså stort overskud som året før. Det betyder, at vores egenkapital er større end nogensinde før.Vi har således en meget sund økonomi i afdelingen. Men også sportsligt er det gået fint, idet vore turneringshold klarede sig fint med en enkelt oprykning til følge. Vores udfordring er at fortsætte fremgangen i turneringsafdelingen, at udvikle ungdomsafdelingen yderligere og at tiltrække flere motionsgruppespillere, et område, der desværre har måttet konstatere en tilbagegang i medlemstallet de senere år.

I bestyrelsen måtte vi sige farvel til næstformand Jesper Gohr, der er blevet skadet og derfor ønskede at trække sig fra bestyrelsesarbejdet. Heldigvis har Jesper lovet at være til rådighed med teknisk support i afdelingen, hvilket vi er meget glade for. Også suppleanten Marianne Meidal stoppede, hun venter tvillinger!

Jesper Kamp - ny sekretær

Kent Pedersen - ny næstformand!

Nyvalgt blev Jesper Kamp til posten som sekretær, Kent Pedersen bliver ny næstformand, og Mette Mauritzen, motionsgruppespiller, kommer ind på suppleantpladsen.

Mette Mauritzen - ny suppleant og motionsrepræsentant

Endvidere bytter Tobias Priemer og Rasmus Staghøj plads, så Rasmus bliver ungdomsformand og Tobias bliver suppleant.

Vi har i bestyrelsen besluttet at bruge halvdelen af årets overskud på tilskud til såvel turnerings- som ungdoms- og motionsafdelingen.

Det mener vi godt at kunne forsvare - som en opmuntring til dem, der ellers altid må "til lommerne".

Vi ser frem til endnu en god sæson med mange dejlige oplevelser i Skovbakken Badminton.

Et sjældent jubilæum

I 2013 er det 25 år siden vores formand, Eddie Morgan, kom ind i bestyrelsen. Det skete i forb. med, at han startede en af de største successer i afdelingens historie: Gruppespil for motionister. Et tiltag, der førte med sig, at 6 grupper med ialt 160 spillere muntrer sig efter et koncept, hvor der til hver spilledag er lavet en kampplan, så man får forsk. makkere og modstandere.

Se et tilbageblik på gruppespil her.

Derudover har Eddie bredt sit virke til stort set alle andre områder i afdelingen, som han i dag er formand for.

Eddie har ikke ønsket en særlig fejring af begivenheden, men du kan se Eddies historik ved at klikke her.

Generalforsamling 2013

For tredie år i træk kommer vi ud med et overskud på regnskabet. Efter at vi, for snart tre år siden, besluttede at gå alle indtægter og udgifter igennem med en tættekam, har vi haft overskud. De to første år et overskud på ca. 80.000 kr. pr. sæson, hvilket bibragte os en egenkapital af en passende størrelse, så vi er garderet, hvis der kommer ubehagelige overraskelser. I den forgangne sæson besluttede bestyrelsen så at lempe de stramme tøjler lidt i form af støtte til de enkelte grupperinger. Trods dette tiltag - og en stigning i boldudgifterne på 35.000 kr. - kommer vi igen ud med et overskud, dog lidt mindre end de sidste par år.
Ser vi på det sportslige, må vi konstatere, at vores bedste turneringshold i 2. division trods flot fight må en tur ned i 3. division, hvilket skubber vores 2. hold ned i Kval. rækken - og vores hold i denne række ned i Jyllandsserien. Lidt ærgeligt, men vi skal nok få det vendt i den kommende sæson.
For så vidt angår antallet af medlemmer i turneringsafdelingen er dette ste­get pænt i den forgangne sæson, hvor dygtige trænere holder gang i hele fire træningstrupper - ialt pænt over 100 spillere. Flot!
Knap så prangende er det i motionsafdelingen, hvor vi igen må konstatere en mindre tilbagegang i medlemstallet. Ungdomsafdelingen forsøger til stadighed at lave nye tiltag for at gøre det mere attraktivt at spille hos os. Juleafslutning, Natminton, sommerlejr, sommerspil og klubmesterskaber er blandt de mange tilbud til de unge. Og så naturligvis nogle rigtig dygtige trænere!

Et tema, der har fyldt meget hos os de sidste mange måneder, er kassererposten. Hanne B. Jensen har forlængst varslet, at hun ønsker at fratræde efter 3 succesfulde år, hvor hun har stået i spidsen for afdelingens økonomi og sikret os overskud på sammenlagt næsten 200.000 kr. FLOT! Vi har søgt i alle kroge - uden held - men så trådte vores suppleant, Mette Mauritzen, i karakter og tilbød sig. Det er vi meget taknemmelige for. Hanne har så lovet at hjælpe Mette i starten.

  Hanne B. Jensen

Efter at have "genoplivet" ungdomsafdelingen i de sidste 3 år, valgte Tobias Premier at træde ud af bestyrelsen. Han afløstes af Nønne Meilby, der skal hjælpe Rasmus Staghøj i ungdomsafdelingen.

 Nønne Meilby

Så endnu et godt år for badmintonafdelingen som helhed.

 

Generalforsamling 2014

Endnu et år er gået - og endnu en generalforsamling overstået - man fristes til at sige: Uden den store interesse fra medlemmernes side. INGEN medlemmer - udover bestyrelsen - var mødt op! Så hurtigt overstået.:

Afdelingens fælles beretning tilsagde, at det er sparetider! Sportsligt har vi opnået, at 3 turneringshold rykkede op, så vores bedste hold atter er i 2. div. Men tilbagegang i antallet af turneringsspillere, motionister og ungdomsspillere - trods flere tiltag for at skaffe medlemmer.

Økonomisk kommer vi for første gang i 4 år ud med et lille underskud på ca. 10.000 kr. og budgetterer med et underskud på små 50.000 kr. næste sæson. Skyldes først og fremmest vigende medlemstal - men også større udgifter, fordi vi er kommet i 2. division.

Fortsætter udviklingen, må vi næste år overveje en kontingentforhøjelse.

Valg

Efter 4 år i bestyrelsen sagde Anja Skøtt og Rasmus Staghøj stop. De har begge udført et stort arbejde for hhv. turneringsspillere og ungdommen - så stor tak til dem. Det betyder, at Sabrine Frandsen overtager Anjas plads som Spilleudvalgsformand, Nønne Meilby, den hidtidige suppleant, overtager posten som Ungdomsudvalgsformand. Hun afløses på suppleantposten af legendariske Sonja Andersen, der endnu engang træder ind i bestyrelsen, dennegang som suppleant med det formål at køre den administrative del af ungdomsafdelingen. På den anden suppleantpost indtræder Kristoffer Berthelsen, der skal være Nønnes højre hånd i arbejdet med ungdommen.

 

Kristoffer Berthelsen                     

 

Sabrine.jpg

Sabrine Frandsen          

Sonja Andersen

Vi må altså klemme balderne lidt sammen i den kommende tid - og så glæde os over, at vi i "de gyldne år" sparede op, så vi har en egenkapital, der er større en nogensinde før. Men - vi agter at udvise "rettidig omhu" - og ikke spise hele formuen op.

Annexhallen isoleres og beklædes

Så skete det endelig! I sommeren 2015 fik Annexhallen et tiltrængt løft. Det viste sig, at det er en særdeles sund hal vi har - som halinspektør Blom her konstaterer. Og nu sparer vi mange penge i varme! det hele kostede kun 1.400.000 kr. TILLYKKE!

 Og her "den nye hal"!

Generalforsamling 2015

Alt gik efter planen. Der var ingen bemærkninger til/kritik af beretningerne.

Efter nogle få opklarende spørgsmål godkendtes regnskab og budget med tilhørende bemærkninger.

Regnskabet viste et underskud på 28.000 kr. mod det budgetterede på 43.000. Selvom vi regner med et underskud næste år på over 60.000 kr., så har vi stadig en så stor formue/egenkapital, at vi ikke for nuværende vil forhøje kontingentet. Men det er klart, at hvis udviklingen fortsætter, kan det blive nødvendigt at forhøje kontingentet næste år. 

Der var ikke indkommet forslag til bestyrelsen.

Valg

De af bestyrelsen foreslåede kandidater blev alle genvalgt, og eneste ændring i bestyrelsen var, at Jeppe Kvistgaard overtog Nønne Meilbys plads som ungdomsformand. I den forbindelse takkede formanden Nønne for hendes store indsats i bestyrelsen - og hun modtog en lille gave.

Jeppe_kvist.jpg  Jeppe Kvistgaard

Desuden fik vi to nye revisorer efter mange år med de gamle. Tak til dem osse.

Sidst - men på ingen måde mindst - takkede og hyldede vi vores afholdte halinspektør Torben Blom for hans store indsats som bindeled mellem alle vore medlemmer. Næste år har Torben været her i 30 år, og vi ser gerne, det bliver til mange flere.

Ref.: EM

 

Status sæsonen 2015-16

Vi holdt nogenlunde skansen! Sådan kan man vel sige. Resultatmæssigt var det lige før vores 1. hold i 2. division var rykket op i 1. division. Holdet var i slutspillet, men formåede ikke at tage det sidste skridt. Øvrige hold blev i rækkerne fra 3. div. og nedefter. Turneringsafdelingen er i øvrigt den "afdeling" i afdelingen, der klarer sig bedst rent medlemsmæssigt, idet der var en lille fremgang i antallet. Det var der også hos motionisterne, hvor der kom lidt flere banelejere til. Ungdommen har det fortsat svært og må konstatere lidt tilbagegang - ligesom man måtte aflyse træningslejr og trække hold p, gr. manglende tilslutning. Vi håber det snart vender.

Økonomisk må vi igen imødese et underskud, så derfor forhøjer vi kontingentet for første gang i mange år.  

Ekstraordinær generalforsamling 2016

Mandag d. 18. april afholdtes ekstraordinær generalforsamling med ét punkt på dagsordenen: Kontingentforhøjelser! Bestyrelsen mente, at det efter seks år uden forhøjelser, nu var nødvendigt efter flere år med underskud. Forslaget gik ud på at forhøje for alle seniorer med 100 kr. og for banelejere med 200 kr. pr. bane. Ingen forhøjelse for ungdommen.

Det blev vedtaget enstemmigt, og forhøjelserne træder i kraft fra 1. juli i år.

Generalforsamling 2016

Mandag d. 12. september i Annexhallen. Som sædv. ikke den store interesse hos medlemmer. Ingen udover bestyrelsen var mødt op.

Beretningen godkendtes.

Regnskab og budget godkendtes. I 2015-16 havde vi budgetteret med et underskud på 68.000 kr., men takket være flere medlemmer i alle kategorier blev det til et overskud på 1.500 kr. Meget flot - og meget overraskende.

Valgt til bestyrelsen blev:

Formand Eddie Morgan - for 2 år

Kasserer Mette Mauritzen - for 2 år

U. U. formand Mogens Tarp - for 2 år (nyvalgt)

Suppleant Sonja Andersen - for 1 år

Suppleant Daniel Fly Nygaard - for 1 år (nyvalgt)

Mogens Tarp

 


Daniel Fly Nygaard

De to revisorer blev også genvalgt.

Der var som sædv. en stor tak og en gave til halinspektør Torben Blom for hans store indsats for os.

Desuden en lille gave og tak til afgående U. U. formand Jeppe Kvistgaard og suppleant Kristoffer Bertelsen.

Runde fødselsdage

Med få måneders mellemrum har tre af Annexhallens sønner/datter rundet nogle skarpe hjørner.

Badmintonafdelingens formand, Eddie Morgan, fyldte 70 år d. 22. oktober 2016, halinspektør Torben Blom fyldte 70 d. 22. januar 2017 og - 6. februar 2017 var det så Sonja Andersen, mangeårig leder i klubben, der fyldte 75 år.

Alle tre har gennem adskellige årtier gjort et kæmpearbejde for badmintonafdelingen og Annexhallen.

Måtte de alle fortsætte deres virke i mange år endnu.

 

 Eddie Morgan                Torben Blom                  Sonja Andersen

Æresmedlem!

I IK Skovbakkens 90-årige historie er kun 7 personer udnævnt til æresmedlem. Her i jubilæumsåret 2017 kom så det 8-ende. Badmintonafdelingens formand, Eddie Morgan, blev æresmedlem for sin mere end 60-årige indsats for klubben - først i håndboldafdelingen, senere i badmintonafdelingen. Se her.

Tillykke med det.

Generalforsamling 2017

 Jan E. Pedersen

Nyvalgt suppleant! Og derudover ikke meget at tilføje. Beretning og regnskab godkendt. Overskud på godt 3.000 kr. Flot!

Genvalg til Næstformand Kent Pedersen, Sekretær Jesper Kamp, S. U. formand Sabrine Frandsen, Suppleant Sonja Andersen - og så nyvalg til Jan Petersen, der tilknyttes ungdomsafdelingen og Mogens Tarp.

 

Generalforsamling 2018
Efter en sæson, hvor vore hold måtte ned i en række under det hidtidige neveau, kunne vi med stor glæde konstaterede vi, at hele 16 medlemmer - udover bestyrelsen var mødt op. Hvem ved - måske havde det hjulpet, at vi gav pizza og øl til alle og trak lod om en ketsjer og spilledragt.
Formandens beretning blev godkendt uden indvendinger, og det samme med kassererens fornemme regnskab.
De af bestyrelsen foreslåede medlemmer blev valgt uden modkandidater og det betød, at vi sagde farvel og tusind tak til kasserer Mette Mauritzen, UU-formand Mogens Tarp og SU-formand Sabrine Frandsen. De har alle ydet en kæmpe indsats.
Siger man farvel, siger man også goddag - og det gjorde vi så til Lasse Lildholdt, der overtager sekretærposten, Rasmus Jacobsen, ny kasserer, og Jonas Lindvald, der bliver suppleant og skal hjælpe Jan P. med ungdomsafdelingen.

   Fra venstre: Rasmus og Lasse.

Velkommen til alle tre.
Fra de mange fremmødte var der forslag om at arrangementer som julefrokoster og lignende ikke behøver at giver overskud - nu da vi har en betydelig formue, og at vi anskaffer nye og bedre netstolper, så det bliver lettere at opstille dem.
Bestyrelsen siger tak for forslagene og vil kigge nærmere på dem.
Stor tak og hæder til vores dejlige halinspektør Torben Blom, der i mere end 32 år har passet os op - og passet på hallen.
OBS! Pizzaerne var gode og vinderne af hhv. ketsjer og spillesæt blev Rasmus Jacobsen og Lasse Lildholdt. Tillykke.

Torben Blom stopper som halinspektør!

 

En telefonopringning fra Torben, der var til en undersøgelse på Skejby Sygehus i marts 2019, ændrede pludselig alt! Han sagde til mig: ”De beholder mig s’gu herude!” Det, som vi havde regnet med skulle være en behandling af et sår på foden, endte med en amputation af det ene ben lige under knæet. Det var i begyndelsen af marts sidste år, og udover at være et chok for os og for Torben, gav det os en kæmpe udfordring, for hvordan erstatter man det uerstattelige? Vi vidste ikke, hvornår Torben ville komme tilbage i jobbet – og hvad gjorde vi så indtil da?

Sammen med Mogens Kloster iværksatte jeg en nødplan, bestående i at få vores aktører, JAI, Fremad og Skovbakken Badminton til hver især at yde en indsats i selve hallen. Net op og ned, rydde op efter sig, undertiden lukke og låse osv. Derudover skulle vi have kiosken til at fungere, og heldigvis var de to piger ”Ormslev-prinsesserne” Jannie og Camilla, klar til at hjælpe max., vel at mærke ved siden af arbejde og studier! Det kan vi ikke takke jer nok for. Der er også god grund til at takke Dorthe, der flere gange om ugen kæmper mod harpiks, fjer og glat gulv i forsøg på at holde hallen ren og spilleklar – en næsten umulig opgave.

Desuden trådte de to gamle Fremadkoryfæer, låsemanden, Ole Steiner, og trikkeren, Lars Poulsen, til når der var tekniske problemer. Også stor tak til jer.

Kent Pedersen

Da vi nærmede os 1. september, kunne vi se, at Torben ikke ville blive klar til sæsonstarten, og hvad gjorde vi så?

Som sendt fra himlen kom vores næstformand i badmintonafdelingen, Kent Pedersen, til mig og sagde, at han da godt ville hjælpe. Han ville gerne komme om aftenen og i weekenderne – selvom han havde – og fortsat har et 37 timers job i Århus Kommune. Og han behøvede da i øvrigt ikke at få noget for det! Det fik han så alligevel! Da Ormslevpigerne fortsat godt ville give den en ekstra skalle, fik vi det til at fungere – trods savnet af Torben.

I september stod det klart, at Torben ikke kunne fortsætte i jobbet, men heldigvis ville Kent godt overtage det, og det skete så pr. 1. januar 2020. Han blev dermed den kun fjerde inspektør siden hallens opførelse i 1953.

Generalforsamling 2019

Se ref. og beretning og regnskab lige her.

Corona lukning!

Noget helt usædvanligt ramte os i marts 2020. En Coronaepedemi ramte Danmark og betød, at vi måtte lukke al idræt ned i marts måned. Hele samfundet blev lammet, og det betød forsamlingsforbud og nedlukning af al indendørs idræt. Først fra 1. august kunne vi åbne hallen igen, vel at mærke med advarselsskilte om afstand m. m. samt håndsprit og ekstra rengøring. Vi har lige passeret 1. september og kan kun håbe, at alle overholder reglerne, så vi ikke skal lukke ned igen. Sikken en redelighed!

 

Generalforsamling 2020

Mandag d. 21. september i Annexhallen. Se dagsorden med regnskab og budget her. 

Kun få deltagere - som vanligt. Til dagsordenen:

Valg af dirigent - Eigil Nielsen blev valgt.
Afdelingens beretning - var udsendt til medlemmerne. Godkendt!
Regnskab og budget - Godkendt!
Indkomne forslag - Ingen
Valg til bestyrelsen - alle valg var genvalg pånær revisor Nikolaj Ladefoged. Han blev erstattet af Jan Simonsen

Eventuelt - her var der opfordring til, at hallen gør mere for at rengøre for harpiks. Halinspektøren bringer det videre til hallens bestyrelse.Endvidere udtryktes stor tilfredshed med det nye fugtskab til boldene.
Tak til alle deltagerne.

 

Generalforsamling 2021

Mandag d. 13. september i Annexhallen. Se dagsorden med regnskab og budget her. 

Kun få deltagere - som vanligt.

Beretninger, regnskab, kontingentforhøjelser m. v. blev godkendt.

Valg til bestyrelsen - alle valg var genvalg pånær revisor Jesper Kamp, der stopper efter 9 år i bestyrelsen. Han blev erstattet af Søren Gjedsted.

Eventuelt - her var der opfordring til, at hallen gør mere for at rengøre for harpiks. Halinspektøren bringer det videre til håndboldbrugerne og hallens bestyrelse.

 

Nyt halgulv sommeren 2022

Godt og vel to måneders arbejde og 1.100.000 kr. skulle der til for at få et helt nyt gulv i Annexhallen - inkl. nye håndboldmål og badmintonnet. Det gamle gulv var omkring 40 år og godt slidt. Nu bliver det meget lettere at stille om fra håndbold til badminton - og omvendt. Vi glæder os alle til sæsonstarten.

 

Generalforsamling september 2022

Det er efterhånden en dårlig vane, at interessen for klubbens højeste myndighed, den årlige generalforsamling, er dårligt besøgt af medlemmerne. Dennegang satte vi bundrekord, idet der kom 0 - ja, ingen medlemmer denne torsdag i september.Sikkert også et udtryk for, at der overvejende er tilfredshed med det, bestyrelsen går og laver. Og tak for det, men alligevel.......!

Så alle valg var genvalg, beretningen for året blev godkendt og såvel regnskab som budget for nuværende sæson ligeså. Dejligt.

Du kan se det hele her.

 

Generalforsamling september 2023

Som vanligt ikke den store interesse for denne begivenhed. Vi takker for tilliden. Hvis vi ikke gjorde det nogenlunde godt, skulle folk nok møde op! I vedhæftede fil kan man se resultatet af årets generalforsamling. Her vil vi bare vise jer bestyrelsens nye, friske ansigt, ungdomsformand Gustav Wett.

Du kan se ref. fra generalforsamlingen lige her.

 

Alt under én hat!

Det er lykkedes at få samlet alle vore administrative opgaver under én hat. Regnskaber, budgetter, medlemskartotek, hjemmeside, afbudsordninger o. s. v. ligger nu i vores platform Zakobo. Et system der bruges af mange andre klubber. Det er en stor fordel for os, og efter en indkøringsperiode ser det nu ud til, at tingene fungerer. Platformen er at finde på linket www.skovbakken-badminton.dk 

Status sæson 2023-24

Her d. 1. maj 2024 kan vi konstatere, at sæsonen var lidt blandet. Oprykninger til seniorholdene, så 1. holdet nu er i 2. division. Igen! Motion har haft nogenlunde samme medlemsantal som sidste år, medens især ungdom må notere en stor nedgang. Senioer en mindre nedgang. Vi må imødese endnu et underskud på regnskabet, så den varslede kontingentforhøjelse er meget nødvendig, da vi "spiser" af egenkapitalen. Der er som sædv. sommerspil i maj - juni. Vi må så se til generalforsamlingen i september.

 

 

 

Vores sponsorer